Poly(styrene), ω-dimethylsilyl-terminate

Product ID Mn * 103 (g/mol) Mw/Mn Comments
Price(USD)
 • 0.5g
 • 1g
 • 2g
 • 5g
Add to Cart
P4227-SSiH 30 1.05
 • $ 300
 • $ 400
 • $ 600
 • $ 1200
P4226-SSiH 28 1.05
 • $ 300
 • $ 400
 • $ 600
 • $ 1200
P4219-SSiH 21.5 1.04
 • $ 300
 • $ 400
 • $ 600
 • $ 1200
P1488-SSiH 12 1.02
 • $ 300
 • $ 400
 • $ 600
 • $ 1200
P1486-SSiH 17.3 1.03
 • $ 300
 • $ 400
 • $ 600
 • $ 1200